Algemene en boekingsvoorwaarden Skiland voor scholen en groepen 2016-2017
Op alle boekingen bij Skiland zijn de algemene voorwaarden van de Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON) van toepassing, in het bijzonder toegepast op meerdaagse activiteiten en arrangementen. Deze algemene voorwaarden kunnen wij u op uw verzoek doen toekomen.

Skikamp:
Skiland organiseert ski- en snowboardkampen (hierna: skikamp) voor scholen op basis van volledige verzorging. De kampprijs bevat de volgende onderdelen: accommodatie, volpension verzorging, een skipas voor de duur van het kamp en de benodigde reis- en ongevallenverzekeringen, tenzij in het voorstel anders is overeengekomen. Buiten de kampprijs valt skiles, skihuur en de reis naar de skikamplocatie, tenzij in het voorstel anders is overeengekomen. De kosten voor consumpties vallen buiten de kampprijs, behalve het deel dat in het volpension-deel wordt aangeboden.

Accommodatie:
De accommodatie staat gedurende het gehele kamp ter beschikking aan de groep, vanaf 16.00uur op de middag van aankomst tot 10.00uur op de dag van vertrek. Het indelen van de slaapzalen dient vooraf te gebeuren op school en onder verantwoordelijkheid van de begeleidende docenten. De slaapzalen worden gebruikt voor nachtrust en niet voor sociale activiteiten.

Volpension verzorging:
Voor de duur van het kamp worden aangeboden: ontbijt, lunch en avondmaal, inclusief bijbehorend drinken. Bij aankomst 's ochtends op de eerste dag dienen de deelnemers zelf voor een ontbijt- en lunchpakket te zorgen. Bij vertrek op de laatste dag wordt 's avonds een maaltijd aangeboden. Een kookploeg, bestaande uit deelnemers aan het skikamp, bereidt in samenwerking met de chef-kok van Skiland de maaltijd voor.

Verzekering:
Skiland biedt alle deelnemers een reis- en ongevallenverzekering aan. De kosten hiervoor zijn in de prijs van het kamp verwerkt. De verzekering heeft een Eigen Risico van €150 op reisbagage en €250 op Schade aan de Accommodatie. Een exemplaar van de polis wordt voorafgaand aan het kamp toegezonden.

Skiles & Skihuur (tenzij anders overeengekomen in offerte/voorstel):
- Indien de deelnemer skiles wenst, kan Skiland hiervoor zorgdragen. De lessen vallen onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke skischool. Skiland accepteert op geen wijze aansprakelijkheid voor schade uit lessituaties. De skischool werkt volgens de door VeBON verlangde veiligheidsnormen.
- Skiland kan zorgdragen voor het huren van ski's, snowboard, schoenen, stokken en helm. Skiland accepteert op geen wijze aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit deze huursituatie. De verhuurder (hieronder valt ook Skiland zelf indien de materialen worden gehuurd van Skiland) werkt volgens de door VeBON verlangde veiligheidsnormen.

Papieren en benodigde informatie:
Iedere deelnemer dient in bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart, van toepassing op het land waarheen de reis leidt. De school is verplicht alle persoonlijke gegevens van de deelnemer beschikbaar te stellen door middel van een inschrijfformulier dat door Skiland zal worden toegezonden. Deze verplichting geldt in het bijzonder voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Indien een deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt, dient een wettelijke vertegenwoordiger de validiteitverklaring mede te ondertekenen.

Regels:
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Skiland, haar medewerkers en plaatselijke autoriteiten. De deelnemer dient om te gaan met het beschikbare materiaal op de manier waarvoor het bedoeld is. Aan het begin van het kamp worden aanvullende regels uitgelegd. Indien een deelnemer zich niet houdt aan bovenstaande regels of zodanige hinder of overlast veroorzaakt dat de uitvoering van het kamp in sterke mate wordt bemoeilijkt of de veiligheid in gevaar wordt gebracht, kan de deelnemers van verdere activiteiten worden uitgesloten, zonder compensatie van reisgeld. Ook alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de deelnemer, die via de organisator worden verrekend.
Indien er sprake is van schade aan (gehuurde) eigendommen van Skiland en/of derden zal dit onvoorwaardelijk worden verhaald op de deelnemer via school, inclusief mogelijke gevolgschade. Het toezicht op leerlingen t.a.v. sociaal gedrag, de volledigheid van de benodigde bagage en uitrusting, de nachtrust, het eventueel toegestane alcoholgebruik tijdens de avondprogramma's (nimmer overdag tijdens het skiën), evenals de naleving van het kampreglement, berust bij de begeleidende docenten.

Reservering en bevestiging:
Door mondelinge of schriftelijke bevestiging van de kant van de school wordt een verbintenis aangegaan. Binnen 2 weken na bevestiging door school zal Skiland de gemaakte afspraken schriftelijk bevestigen. Indien hierin nog onjuistheden staan, dient de school binnen 5 dagen schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) te reageren.

Prijs:
De prijs in publicaties is per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs bevat alleen de diensten en voorzieningen die in de offerte zijn beschreven. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Betaling:
Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 42 dagen voor aanvang van de activiteiten betaald te zijn. Van de totale reissom wordt 15% aangemerkt als aanbetaling. Dit bedrag moet binnen 8 dagen na bevestiging door Skiland worden overgemaakt op de rekening van Skiland. Het restbedrag dient uiterlijk 42 dagen voor aanvang van het kamp te zijn overgemaakt op de rekening van Skiland. Ter dekking van mogelijke schadegevallen rekent Skiland borg bovenop de overeengekomen kampprijs. Met deze borg worden voorkomende schadegevallen verrekend.

Annulering:
Indien na reservering wordt geannuleerd door de groep of door een leerling, wordt tot 56 dagen vóór de aanvang van het kamp de aanbetaling van 15% gerekend als annuleringskosten. Bij 56 tot 28 dagen voor aanvang van het kamp wordt 35% van de arrangementsprijs gerekend. Bij 28 tot 14 dagen van tevoren is dit 60% en bij 14 tot 7 dagen van tevoren wordt 85% van de arrangementsprijs in rekening gebracht. Als er minder dan 7 dagen van tevoren wordt geannuleerd is het volledige bedrag te vorderen. Skiland beveelt het afsluiten van een annuleringsverzekering van harte aan, zeker in onvoorspelbare situaties en kan hierbij eventueel adviseren.

Aansprakelijkheid:
Deelname aan het kamp geschiedt voor risico van school en/of deelnemer. Skiland is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit: a. een omstandigheid die toe te rekenen is aan de deelnemer (geen paspoort, ontoereikende gezondheid etc.); b. de verkeerde indeling tijdens de activiteiten van de deelnemer op basis van de verstrekte informatie vooraf; c. handelingen van derden niet direct bij de uitvoering van het skikamp betrokken.
De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum volgens de dan geldende VeBON-norm per gebeurtenis. Skiland is verplicht zich hiervoor te verzekeren en heeft dat gedaan door middel van een Aansprakelijkheidsverzekering bij Amlin Verzekeringen. Meer informatie hierover kunnen wij op verzoek toezenden.
In geval van zeer slecht weer (zware sneeuwval, storm) tijdens het kamp ligt de beslissing tot vertrek bij de kampleiding. Indien de pistes gesloten zijn als gevolg van de omstandigheden, zal Skiland een vervangend programma aanbieden, zonder recht op terugbetaling van de niet-gebruikte zaken. Skiland is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
Voor diefstal van en/of schade aan persoonlijke eigendommen van deelnemers of schade aan/in en rond in gebruik gegeven accommodatie, vervoer en/of attributen aanvaardt Skiland geen enkele verantwoordelijkheid; met name niet ten aanzien van onjuist, ondeskundig en onoordeelkundig gebruik van skimateriaal, accommodatie, keuken, sanitaire voorzieningen, etc.