Privacy Statement Skiland

Skiland, ook wel Skiland Skikampen, gevestigd aan Takkebijsters 9-E, 4817 BL Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Skiland is aangesloten bij het Convenant Privacy & digitale leermiddelen van Kennisnet. Wij maken ons sterk om conform dit convenant gegevens te verzamelen en te verwerken. Skiland sluit binnen de boekingsvoorwaarden altijd een Verwerkersovereenkomst met de school en/of groep.

Contactgegevens

Takkebijsters 9-E
4817 BL Breda
+31 76 888 40 45
De Functionaris Gegevensbescherming van Skiland is M. Zwinkels. Hij is te bereiken via privacy@skikamp.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Skiland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (bij inschrijving voor een skikamp of skireis). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Lengte, gewicht en schoenmaat
 • Je kenbare niveau van wintersporten
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het aanmelden en/of inschrijven voor een van onze reizen, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Skiland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid en eetgewoontes
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@skikamp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Skiland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten voor je te organiseren.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Skiland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om in geval van calamiteiten jou en de thuisblijver te kunnen bereiken tijdens de reis. Er doen zich helaas tijdens reizen soms calamiteiten voor. Op je plaats van bestemming of thuis. We willen je dan graag op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. Daarvoor gebruiken we de contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres van jezelf of de opgegeven thuisblijver.
 • Wanneer je een reactie plaatst op het blog van Skiland. Wanneer je een reactie plaatst op onze blog vragen we om persoonsgegevens om spam te voorkomen.
 • Bij inschrijving voor een nieuwsbrief. Tijdens de inschrijving voor een nieuwsbrief wordt gevraagd om contactgegevens om je de nieuwsbrief per mail te kunnen versturen.
 • Bij aanvragen van offertes voor groepsreizen. Het betreft hier de persoonsgegevens die je van jezelf verstrekt als hoofdboeker (persoon 1) en de voorkeuren welke in het formulier worden opgegeven voor de groepsreis.
 • Om onze campagnes van foto- en beeldmateriaal te voorzien. Om een sfeerimpressie te creëren voor onze toekomstige gasten plaatsen wij beeld- en geluidsmateriaal op onze website, brochure en social media.
Geautomatiseerde besluitvorming

Skiland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Skiland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Skiland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia > 7 jaar > Voorwaarde Belastingdienst
 • Alle overige opgegeven persoonsgegevens > 7 jaar > Voorwaarde Belastingdienst
Delen van persoonsgegevens met derden

Skiland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Skiland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Skiland gebruikt slechts functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Vergelijkbare technieken worden alleen functioneel toegepast.

Melden datalek

We spreken van een datalek als persoonsgegevens van onze klanten, relaties of medewerkers zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Dat is bijvoorbeeld het geval als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons dan zo snel mogelijk per mail via privacy@skikamp.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Skiland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@skikamp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Skiland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Skiland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@skikamp.nl.